Fluvius System Operator Cvba (speciale Sectoren)

Digitale distributiecabines


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  . 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
Contactpersoon: Linda Derycke
E-mail: aankoop.leveringen@fluvius.be
Internetadres(sen): www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360521


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Digitale distributiecabines 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31200000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Zie bijlagen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-19 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De functionele high-level vereisten en de vragen worden als bijlage toegevoegd aan deze informatievraag. De antwoorden dienen tegen 19/12/2019 voor 15u00 verstuurd te worden naar aankoop.leveringen@fluvius.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02