Federatie Van Socialistische Mutualiteiten Van Brabant

Het onderhoud van de technische installaties: HVAC en airco


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Postadres: Zuidstraat, 111,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Janssens Kris
Tel: +32 25069716
E-mail: procurement@fmsb.be
Internetadres(sen): http://www.fsmb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351656


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het onderhoud van de technische installaties: HVAC en airco 
Referentienummer: FMSB-2018 - 048 - ONDERHOUD TECHNISCHE INSTALLATIES HVAC-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50700000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
In dit document wordt een overheidsopdracht georganiseerd met als voorwerp het onderhoud van de technische installaties te organiseren.
In toepassing van artikel 58, §1, is het contract onderverdeeld in twee percelen:
Perceel 1: Preventief onderhoud HVAC installatie
Perceel 2: Preventief onderhoud airco
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Preventief onderhoud HVAC installatie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
In dit document wordt een overheidsopdracht georganiseerd met als voorwerp het onderhoud van de technische installaties te organiseren.  Preventief onderhoud HVAC installatie 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Preventief onderhoud airco 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
In dit document wordt een overheidsopdracht georganiseerd met als voorwerp het onderhoud van de technische installaties te organiseren.  Preventief onderhoud airco 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot 2

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbankt van eerste aanleg, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departement overheidsopdrachten & Data Protection
Zuidstraat, 111, BE-1000 Brussel
E-mail: procurement@fsmb.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02