Vlaamse Milieumaatschappij

Leveren en plaatsen van een middenspanningsinstallatie in een prefab cabine aan PS Trawool te Vilvoorde


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Dr De Moorstraat 24-26,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Frank Delamalle
E-mail: f.delamalle@vmm.be
Internetadres(sen): http://www.vmm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359864


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en plaatsen van een middenspanningsinstallatie in een prefab cabine aan PS Trawool te Vilvoorde 
Referentienummer: VMM-L 2800 I 0001 L-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45315500
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren en plaatsen van een middenspanningsinstallatie in een prefab cabine aan PS Trawool te Vilvoorde
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Volgende documenten worden aan het dossier gevoegd:
- Aangepaste meetstaat (V2)
- Het bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan
- Intentieverklaring