Ocmw Sint-jans-molenbeek

Huur « omnium » van tv-schermen en intern informatiekanaal- rust en verzorgingstehuis


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Postadres: A. Vandenpeereboomstraat, 14,BE-1080 Brussel
Contactpersoon: De heer Amadou Diego DIALLO
Tel: +32 25633127
Fax: +32 24681230
E-mail: amadou.diego.diallo@publilink.be
Internetadres(sen): http://www.cpas-molenbeek.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Postadres: A. Vandenpeereboomstraat, 14,BE-1080 Brussel
Contactpersoon: De heer Amadou Diego DIALLO
Tel: +32 25633127
Fax: +32 24681230
E-mail: amadou.diego.diallo@publilink.be
Internetadres(sen): http://www.cpas-molenbeek.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Huur « omnium » van tv-schermen en intern informatiekanaal- rust en verzorgingstehuis 
Referentienummer: 2019/062
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30231310
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Residentie ARCADIA, F.Elbersstraat, 20 te 1080 Brussel
II.2.4. Beschrijving
Huur « omnium » van tv-schermen en intern informatiekanaal- rust en verzorgingstehuis 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* In toepassing van artikel 62 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit(Huur van televisies) die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. De omzet van de bedrijfsactiviteit van de huidige overheidsopdracht over de laatste drie boekjaren moet minstens 250.000 EUR excl. BTW bedragen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. * Een lijst van de voornaamste prestaties die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver zal moeten bewijzen dat hij minstens drie gelijkaardige opdrachten heeft gerealiseerd (minimum 150 televisietoestellen per jaar door zijn eigen zorg tijdens de drie voorbije jaren in openbare en/of private rusthuizen.)


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-15 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-14
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-15
Plaatselijke tijd: 12:00
Adres: OCMW Sint-Jans-Molenbeek, A. Vandenpeereboomstraat, 14 te 1080 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren zodat hij onder meer het aantal en het type muurbeugels kan bepalen.Om het plaatsbezoek uit te voeren, moet de inschrijver contact opnemen met de Heer Kevin TORISAEN (kevin.torisaen@publilink.be) op het telefoonnummer 02/563.31.03, van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
wetensschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02