Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening

RENOVATIE VOOR EEN OMSCHAKELING NAAR NWOW VOOR HET WERKLOOSHEIDSBUREAU VAN DE RVA TE LA LOUVIERE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Postadres: Keizerslaan 7,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: directie Werken en materieel
Tel: +32 25154111
E-mail: travaux.materiel@onem.be
Internetadres(sen): www.onem.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356637


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RENOVATIE VOOR EEN OMSCHAKELING NAAR NWOW VOOR HET WERKLOOSHEIDSBUREAU VAN DE RVA TE LA LOUVIERE 
Referentienummer: RVA-2019/22000/026-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
RENOVATIE VOOR EEN OVERGANG NAAR NWOW VOOR HET WERKLOOSHEIDSBUREAU VAN DE RVA TE LA LOUVIERE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-05
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-13
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-05
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-13
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het huidig bijzonder bestek vernietigt en vervangt het vorig bijzonder bestek. De meetstaat blijft ongewijzigd volgens de versie van 25/11.
De wijzigingen aan het bijzonder bestek, aangeduid in een rode kleur, hebben betrekking tot het punt 2.7. (uitvoeringstermijn) even als de datum van de opening van de offertes.