De Werkvennootschap Nv Van Publiek Recht

Works for the realization of a reception gate / mobipoint in Sint-Genesius-Rode


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Werkvennootschap NV van publiek recht
Postadres: Sint-Lazaruslaan 4-10,BE-1210 Brussel
E-mail: kaat.maes@dwv.vlaanderen
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358691 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358691


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Werken voor de realisatie van een onthaalpoort/mobipunt te Sint-Genesius-Rode 
Referentienummer: DWV-CMB-WK-01-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45200000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht voor werken in de nabijheid van het Zoniënwoud
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Nota van inlichtingen