Koninklijke Vlaamse Schouwburg

Koninklijke Vlaamse Schouwburg - theatermechanica


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Koninklijke Vlaamse Schouwburg
Postadres: Arduinkaai 7,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Merlijn Erbuer
Tel: +32 485085698
E-mail: merlijn.erbuer@kvs.be
Internetadres(sen): https://www.kvs.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360619


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Koninklijke Vlaamse Schouwburg - theatermechanica 
Referentienummer: KVS-19114.001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31720000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vervangen van de oude computersturing van de theatermechanica door een nieuwe sturing.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Lakensestraat 146, 1000 Brussel
II.2.4. Beschrijving
Vervangen van de oude computersturing door een nieuwe sturing. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-23
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-08-23
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: P1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-02 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Koninklijke Vlaamse Schouwburg
Arduinkaai 7, BE-1000 Brussel
E-mail: merlijn.erbuer@kvs.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02