Fedasil_infrastructuur

FEDASIL 2019 2013_MOU 12 52 011 Aanpassing van het verlaagd plafond van de keuken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Postadres: Kartuizerstraat 21,BE-1000 Brussel
E-mail: sarah.sacre@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360664


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
FEDASIL 2019 2013_MOU 12 52 011 Aanpassing van het verlaagd plafond van de keuken 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45421146
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanpassing van het verlaagd plafond van de keuken volgens de HACCP normen voor het opvangcentrum van Fedasil te Moeskroen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-09 13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02