Stad Lokeren

Aanstelling van een ontwerper voor het wegen- en rioleringsproject Everslaarstraat-Spoele-Bokslaarstraat en aanstelling van een afkoppelingsdeskundige voor de optimale afkoppelingen op particulier domein


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Lokeren
Postadres: Groentemarkt 1,BE-9160 Lokeren
Contactpersoon: Centrale Aankoopdienst
Tel: +32 93423017
Fax: +32 93423019
E-mail: cad@lokeren.be
Internetadres(sen): www.lokeren.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling van een ontwerper voor het wegen- en rioleringsproject Everslaarstraat-Spoele-Bokslaarstraat en aanstelling van een afkoppelingsdeskundige voor de optimale afkoppelingen op particulier domein 
Referentienummer: PRIOR 2014-7/P2014/7/01-INFRA 2019/025 (deel 2019)
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71320000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
500000.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Lokeren
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft de aanstelling van een ontwerper voor de renovatie van de riolering en wegenis in de Everslaarstraat, Spoele en Bokslaarstraat in Lokeren en de aanstelling van een afkoppelingsdeskundige voor de optimale afkoppelingen op particulier domein in voormelde straten. De opdracht bestaat uit 2 delen: - Deel 1: riolerings- en wegeniswerken Everslaarstraat, Spoele en Bokslaarstraat, - Deel 2: de optimale afkoppelingswerken op particulier domein. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 129-316607

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aanstelling van een ontwerper voor het wegen- en rioleringsproject Everslaarstraat-Spoele-Bokslaarstraat en aanstelling van een afkoppelingsdeskundige voor de optimale afkoppelingen op particulier domein

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Tractebel Engineering nv
Postadres: Esplanade Oscar Van de Voorde 1,BE-9000 Gent
Tel: +32 92400911
Fax: +32 92400900
E-mail: wim.marquenie@tractebel.engie.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State-Griffie
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10