Gial / I-city

Aankoop van kalibreebare schermen & schermen met verstekt paneel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GIAL / i-CITY
Postadres: 1000,BE-1000 Bruxelles
Contactpersoon: Axel Dieu
Tel: +32 22295526
Fax: +32 22295454
E-mail: axel.dieu@i-city.brucity.be
Internetadres(sen): http://i-citybrucity.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363812


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van kalibreebare schermen & schermen met verstekt paneel 
Referentienummer: GIAL-2019088PO-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30231000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is het verkrijgen van kalibreerbare schermen en schermen met versterkt paneel.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Kalibreerbare schermen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Aankoop van kalibreerbare schermen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Schermen met versterkt paneel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Aankoop van schermen met versterkt paneel 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-17 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van 1ste aanleg Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10