Federaal Agentschap Voor De Veiligheid Van De Voedselketen

Projectopdracht data governance in het kader van het project BOOD Reengineering


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Postadres: Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Ann De Wit
Tel: +32 22119004
Fax: +32 22119079
E-mail: ann.dewit@favv.be
Internetadres(sen): www.favv.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363759


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Projectopdracht data governance in het kader van het project BOOD Reengineering 
Referentienummer: FAVV-2073-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
BOOD (Base des Operateurs/Operatoren Database) beheert de operatoren van het FAVV met hun benaming en adres, koppelingen tussen operatoren, activiteiten en erkenningen. De gegevens van de commerciële operatoren worden overgenomen uit de Kruispuntenbank van Ondernemingen (bron=KBO) en aangevuld met gegevens die specifiek zijn van het FAVV.
Ondertussen is het businessmodel van het FAVV verder geëvolueerd, maar is BOOD als dusdanig niet gelijkmatig verder uitgebouwd.
Hierin bevindt zich de oorsprong van het project BOOD Re-Engineering.
Een eerste track in dit nieuwe project is het opzetten van een Data Governance programma. Deze opdracht beschrijft het project waarin een externe leverancier het FAVV moet bijstaan in het opzetten van deze Governance structuur.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE10, BE100
II.2.4. Beschrijving
Opzetten van een data governance programma 
II.2.7. Looptijd
18 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA



AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-17 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: FAVV Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10