De Vlaamse Waterweg Nv

Revisie van roosterreinigers in de provincie West - en Oost Vlaanderen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Oostdijk 110,BE-2830 Willebroek
Contactpersoon: Frederik Merlyn
Tel: +31 38606339
E-mail: contractmanagement.ATD@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363735


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Revisie van roosterreinigers in de provincie West - en Oost Vlaanderen 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ATD-19-0007-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50530000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is revisie van roosterreinigers in de provincie West- en Oost Vlaanderen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1809820.65 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23, BE25
II.2.4. Beschrijving
De diensten omvatten de revisie van de roosterreinigers van de volgende kunstwerken: Provincie Klant Code Gemeente GPS X GPS Y Aantal roosterreinigers W-VL DVW KW0007PS BRUGGE 51,197564 3,222696 3  W-VL DVW KW0007RO BRUGGE 51,193613 3,226933 3 W-VL DVW KW0008PS DAMME 51,263902 3,299063 8 W-VL DVW KW0010RO NIEUWPOORT 51,136642 2,772685 2 W-VL DVW KW0052PS ZWEVEGEM 50,823183 3,345659 2 W-VL DVW KW0053PS BOSSUIT 50,749596 3,411013 4 W-VL DVW KW0054PS MOEN 50,779804 3,380173 4 W-VL DVW KW0057PS OOIGEM 50,896919 3,344559 4 W-VL DVW KW0073RO IZEGEM 50,93293 3,17806 1 O-VL aMT KO0040 DOEL 51,31745 4,26239 4  O-VL aMT KO0106 MELSELE 51,24227 4,27149 3 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 210-513591

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Revisie van roosterreinigers in de provincie West - en Oost Vlaanderen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Desmet Machinebouw Engineering nv
Postadres: Wielsbeeksestraat 65,BE-8710  Ooigem
NUTS-code: BE257
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10