Woningent Cvba-so

2019- 017 - Raamovereenkomst voor het leveren van soepele vloerbekleding (vinyl) en aanverwante producten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: WoninGent cvba-so
Postadres: Lange Steenstraat 54,BE-9000 Gent
E-mail: overheidsopdrachten@woningent.be
Internetadres(sen): www.woningent.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363718

I.3. Communicatie

Officiële benaming: WoninGent cvba-so
Postadres: Brusselsesteenweg 479,BE-9050 Gentbrugge
E-mail: overheidsopdrachten@woningent.be
Internetadres(sen): www.woningent.be https://woningent.be/over-woningent/overheidsopdrachten

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2019- 017 - Raamovereenkomst voor het leveren van soepele vloerbekleding (vinyl) en aanverwante producten 
Referentienummer: WoninGent cvba-so-2019- 017 Leveren van soepele vloerbekleding (vinyl)-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44112200
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
2019- 017: De onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van soepele vloerbekleding en aanverwante producten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van soepele vloerbekleding en aanverwante producten.  
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht drie (3) maal verlengd worden met een periode van één (1) jaar 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-17 10:05
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 10:08

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401, BE-9000 Gent

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401, BE-9000 Gent

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401, BE-9000 Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10