Mrmp-i/a - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "sectie Infrastuctur

Sijsele - Kwartier Sergeant Baron Andre Gilles de Pelichy: uitvoeren van bodemsaneringswerken ten gevolge van een verontreiniging door minerale olie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Verwerving"
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Contactpersoon: Ann Hinnendaels
Tel: +32 24415461
Fax: +32 24439426
E-mail: ann.hinnendaels@mil.be
Internetadres(sen): http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363716


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sijsele - Kwartier Sergeant Baron Andre Gilles de Pelichy: uitvoeren van bodemsaneringswerken ten gevolge van een verontreiniging door minerale olie 
Referentienummer: MRMP-I/A-19IA652-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90732200
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige overheidsopdracht betreft een overeenkomst van diensten betreffende Sijsele - Kwartier Sergeant Baron Andre Gilles de Pelichy: uitvoeren van bodemsaneringswerken ten gevolge van een verontreiniging door minerale olie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
314734.40 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Sijsele
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige overheidsopdracht betreft een overeenkomst van diensten betreffende Sijsele - Kwartier Sergeant Baron Andre Gilles de Pelichy: uitvoeren van bodemsaneringswerken ten gevolge van een verontreiniging door minerale olie. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 169-414062

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: SIJSELE - Kwartier Sergeant Baron Andre Gilles De Pélichy : Milieukundige begeleiding van de bodemsaneringswerken ten gevolge van een verontreiniging door minerale olie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: De Bree Solutions nv
Nationaal identificatienummer: 0424913349
Postadres: Krommewege 8331G,BE-9990 Maldegem
E-mail: info@debree.be
NUTS-code: BE233
Internetadres: www.debree.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van state
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Binnen de 60 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de gewraakte beslissing.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van state
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10