Landsbond Van De Onafhankelijke Ziekenfondsen

LOONADMINISTRATIE DOOR EEN ERKEND SOCIAAL SECRETARIAAT MET SOFTWARE VOOR PERSONEELSBEHEER


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Postadres: Lenniksebaan 788A,BE-1070 Brussel
Contactpersoon: Hélène Daubert
Tel: +32 478840137
E-mail: Procurement.services@mloz.be
Internetadres(sen): http://www.mloz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363712


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LOONADMINISTRATIE DOOR EEN ERKEND SOCIAAL SECRETARIAAT MET SOFTWARE VOOR PERSONEELSBEHEER 
Referentienummer: MLOZ-2019_031-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79211110
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Loonadministratie door een erkend sociaal secretariaat met software voor personeelsbeheer
Deze opdracht omvat drie (3) posten.
Post 1: loonadministratie door een erkend sociaal secretariaat
Post 2: software voor personeelsbeheer
Post 3: diensten - payrollondersteuning - consultancy
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Loonadministratie door een erkend sociaal secretariaat met software voor personeelsbeheer Deze opdracht omvat drie (3) posten. Post 1: loonadministratie door een erkend sociaal secretariaat Post 2: software voor personeelsbeheer Post 3: diensten - payrollondersteuning - consultancy 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De raamovereenkomst kan stilzwijgend tweemaal worden verlengd voor twee perioden van twaalf maanden na de eerste periode van 48 maanden. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Erkenning als social secretariaat


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten - motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-10 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Centraal Griffie/ Justitiepaleis
Poelaert plein 1, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10