Ocmw, Grimbergen

Levering van algemene voedingswaren, diepvries- en zuivelproducten aan de keuken van het woonzorgcentrum Ter Biest en het dienstencentrum Ter Borre voor de periode 01/01/2020 - 31/12/2023


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Grimbergen
Postadres: Verbeytstraat 30,BE-1853 Grimbergen
Contactpersoon: Mevrouw Christel Perremans
Tel: +32 22601246
E-mail: christel.perremans@grimbergen.be
Internetadres(sen): www.ocmw-grimbergen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van algemene voedingswaren, diepvries- en zuivelproducten aan de keuken van het woonzorgcentrum Ter Biest en het dienstencentrum Ter Borre voor de periode 01/01/2020 - 31/12/2023 
Referentienummer: 2019/724
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15800000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
214417.23 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: woonzorgcentrum Ter Biest, Chrysantenlaan 50 te 1850 Grimbergen / Dienstencentrum Ter Borre, Sint-Amandsplein 7 te 1850 Grimbergen / OCMW Grimbergen, Verbeytstraat 30 te 1853 Grimbergen
II.2.4. Beschrijving
Levering van algemene voedingswaren, diepvries- en zuivelproducten aan de keuken van het woonzorgcentrum Ter Biest en het dienstencentrum Ter Borre voor de periode 01/01/2020 - 31/12/2023 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 197-477929

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Levering van algemene voedingswaren, diepvries- en zuivelproducten aan de keuken van het woonzorgcentrum Ter Biest en het dienstencentrum Ter Borre voor de periode 01/01/2020 - 31/12/2023

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Bidfood Flanders
Postadres: Kasteleinsstraat 17,BE-9150 Kruibeke
Tel: +32 32506200
Fax: +32 32506203
E-mail: sconoord@bidfood.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gemeente Grimbergen
Prinsenstraat 3, BE-1850 Grimbergen
Tel: +32 22601211
Fax: +32 22701266
E-mail: gemeentebestuur@grimbergen.be
Internetadres(sen): www.grimbergen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10