Fod Volksgezondheid Veiligheid Van De Voedselketen En Leefmilieu

Expertise inzake regulatie binnen de medische dispatching van het agentschap 112


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Postadres: Victor Hortaplein 40 ,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Marcel Van der Auwera
Tel: +32 25249290
E-mail: marcel.vanderauwera@health.fgov.be
Internetadres(sen): www.health.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363697


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Expertise inzake regulatie binnen de medische dispatching van het agentschap 112 
Referentienummer: FOD VVVL-DGGS/2020/Medische Directie 112/VR/ANT-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79610000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het ter beschikking stellen van expertise inzake regulatie binnen de medische dispatching van het agentschap 112 - Cluster Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Italiëlei 4 (Amca gebouw verdieping 5) 2000 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Expertise inzake regulatie binnen de medische dispatching van het agentschap 112 voor DGGS Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-11 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-11
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10