Universiteit Gent

Industriële verhuisopdrachten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universiteit Gent
Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25,BE-9000 Gent
Contactpersoon: De heer Jurgen Desmet
Tel: +32 92643101
Fax: +32 92643596
E-mail: jurgen.desmet@ugent.be
Internetadres(sen): www.ugent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Industriële verhuisopdrachten  
Referentienummer: DGFB/2019/014
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 98392000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
170365.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: F.I. Algemeen
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het uitvoeren van diverse industriële verhuisopdrachten voor de Universiteit Gent. Het betreft voornamelijk delicate wetenschappelijke en grote / zware technische uitrusting (bv. laminaire flow, -80 diepvries, veiligheidskast, optische tafel,.). 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 210-513649

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Industriële verhuisopdrachten

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Schoonacker Transport NV
Postadres: Neerhonderd 29,BE-9230 Wetteren
Tel: +32 92526520
Fax: +32 92526521
E-mail: info@schoonacker.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10