Infrabel - Directie Build

TR101389: Operationele leasing van de werfburelen in Ottignies.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Directie Build
Postadres: Marcel Broodthaersplein 2,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: TUC RAIL N.V., via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
E-mail: ppcell@tucrail.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363540


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TR101389: Operationele leasing van de werfburelen in Ottignies. 
Referentienummer: I-Build-TR101389-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44613000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Operationele leasing met koopoptie van de werfburelen en uitrusting.
Werfburelen uitgerust met bureauruimtes, open space, keuken, douches en toiletten. Totale oppervlakte: meer dan 400 m² verdeeld over 2 verdiepingen, inclusief binnen- en buitentrappen.
Plaats van levering: Ottignies.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE310
Voornaamste plaats van uitvoering: Ottignies
II.2.4. Beschrijving
Operationele leasing met koopoptie van de werfburelen en uitrusting. Werfburelen uitgerust met bureauruimtes, open space, keuken, douches en toiletten. Totale oppervlakte: meer dan 400 m² verdeeld over 2 verdiepingen, inclusief binnen- en buitentrappen. 
II.2.7. Looptijd
72 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Ervaring

Eventuele minimumeisen:
Zie selectieleidraad, artikel 2.2.1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-10 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Eventuele vragen dienen ten laatste 5 dagen voor de limietdatum voor het indienen van de aanvragen tot deelneming gesteld te worden via het Forum "Vraag antwoord" hernomen in het adres van het kopersprofiel.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10