Ag Vespa

Nieuwbouw, renovatie, herinvulling en meerjarig onderhoud van het voormalige sociale woningbouwcomplex "Fierensblok" te Antwerpen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AG VESPA
Postadres: Paradeplein 25,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Hanne Vanreusel
Tel: +32 32592899
E-mail: hanne.vanreusel@vespa.antwerpen.be
Internetadres(sen): www.agvespa.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363391


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw, renovatie, herinvulling en meerjarig onderhoud van het voormalige sociale woningbouwcomplex "Fierensblok" te Antwerpen 
Referentienummer: AG VESPA-10.33 Fierensblok-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat uit twee gedeelten:
- Overheidsopdracht voor werken: nieuwbouw en renovatie/verbouwen van het woningbouwcomplex de "Fierensblok". Hierna: de "bouwopdracht"
- Onderhoudsopdracht: meerjarig onderhoud vanaf de voorlopige oplevering en ingebruikname van het complex. Hierna: de "onderhoudsopdracht". De looptijd van de onderhoudsopdracht bedraagt maximum 27 jaar. Initieel voor 2 jaar + 5 jaar, dan telkens verlengbaar met 5 jaar.
Door de bouwopdracht en de onderhoudsopdracht als één opdracht met 2 gedeelten aan te besteden, hanteert AG VESPA een Total Cost of Ownership (TCO) benadering waarbij niet enkel de bouwkost wordt beoordeeld, maar ook de onderhoudskost, om de economisch meest voordelige offerte (EMVO) te kiezen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
31732743.66 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: 2000 Antwerpen, wijk Sint-Andries; Nationalestraat 150 - 164, Kronenburgstraat 41A - 41D, Van Craesbeeckstraat 23 -33, Willem Lepelstraat 56 - 66
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bestaat uit twee gedeelten: - Overheidsopdracht voor werken: nieuwbouw en renovatie/verbouwen van het woningbouwcomplex de "Fierensblok". Hierna: de "bouwopdracht" - Onderhoudsopdracht: meerjarig onderhoud vanaf de voorlopige oplevering en ingebruikname van het complex. Hierna: de "onderhoudsopdracht". De looptijd van de onderhoudsopdracht bedraagt maximum 27 jaar. Initieel voor 2 jaar + 5 jaar, dan telkens verlengbaar met 5 jaar. Door de bouwopdracht en de onderhoudsopdracht als één opdracht met 2 gedeelten aan te besteden, hanteert AG VESPA een Total Cost of Ownership (TCO) benadering waarbij niet enkel de bouwkost wordt beoordeeld, maar ook de onderhoudskost, om de economisch meest voordelige offerte (EMVO) te kiezen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 012-023150

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: TV ACH Bouw - Vanhout - Fierensblok,BE-2018 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Inlichtingen over de waarde van de opdracht:- Bouw totale waarde: 28.133.662,29 EUR- Onderhoud totale waarde (vast gedeelte): 133.299,31 EUR x 27 jaar = 3.608.223,30 EURTotaal: 31.732.743,66 EURAlle bedragen zijn exclusief BTW.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10