Stad Brussel - Aankoopcentrale

Het ophalen, transporteren en opslaan, over 60 maanden, van kunstwerken en andere voorwerpen van de collectie van de Musea van de Stad Brussel voor de vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Brussel - Aankoopcentrale
Postadres: Negende Linielaan 39,BE-1000 Brussel
E-mail: CDA.ServicesDiensten@brucity.be
Internetadres(sen): http://www.brussels.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het ophalen, transporteren en opslaan, over 60 maanden, van kunstwerken en andere voorwerpen van de collectie van de Musea van de Stad Brussel voor de vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen 
Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/010853/DDR-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 63120000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het ophalen, transporteren en opslaan, over een periode van 60 maanden, van kunstwerken en andere voorwerpen van de collectie van de Musea van de Stad Brussel voor de vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: De opslagruimte van de opdrachtnemer.
II.2.4. Beschrijving
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het ophalen, transporteren en opslaan, over een periode van 60 maanden, van kunstwerken en andere voorwerpen van de collectie van de Musea van de Stad Brussel voor de vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen. 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring van uitvoering van drie diensten waarvan de aard overeenstemt met het voorwerp van de opdracht en die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Elke dienst heeft een waarde van minstens ? 50.000 exclusief btw. Wanneer de inschrijver zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie, voegt hij bij zijn offerte het bewijs dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door het voorleggen van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten. Hij vermeldt in zijn offerte het deel van de opdracht waarvoor hij een beroep doet op de draagkracht van deze andere entiteiten en welke andere entiteiten hij voorstelt.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-19 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-19
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):- Telefoon van de Raad van State (griffie): (+32 - 2) 234 96 11- Internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be- Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11- Internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13, BE-1040/ 1000 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn inde artikelen 23 tot 27 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10