Mrmp-i/s - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "sectie Infrastuctur

Openbare aanbesteding voor het afsluiten, voor 48 maand, van één of meer (7 percelen) raamovereenkomsten werken tegen prijslijst met één opdrachtnemer, voor het uitvoeren van dakwerken aan de infrastructuur in de militaire kwartieren en domeinen van Defensie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten"
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Contactpersoon: Frank Garrein
Tel: +32 24415527
Fax: +32 24439426
E-mail: Frank.Garrein@mil.be
Internetadres(sen): https://www.mil.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363224


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare aanbesteding voor het afsluiten, voor 48 maand, van één of meer (7 percelen) raamovereenkomsten werken tegen prijslijst met één opdrachtnemer, voor het uitvoeren van dakwerken aan de infrastructuur in de militaire kwartieren en domeinen van Defensie 
Referentienummer: MRMP-I/S-20IS620-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45261000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
o het uitvoeren van preventief en correctief structureel onderhoud aan de daken van bestaande gebouwen;
o het uitvoeren van preventieve of correctieve onderhouds- en herstellingswerken aan de daken van bestaande gebouwen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot opdrachten voor het uitvoeren van beperkte aanpassings- en renovatiewerken;
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Vervanging van verkeerd bestand "N.pdf" - bestek Nl