Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn Van Etterbeek

"Aankoop van nieuwe software voor het beheer van sociale acties in het OCMW van Etterbeek en implementatie van diensten in verband met het gebruik ervan" Jaren 2020-2030


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van ETTERBEEK
Postadres: Kazernenlaan, 29,BE-1040 ETTERBEEK
Tel: +32 26272119
E-mail: fsepulchre@cpas-etterbeek.irisnet.be
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363187


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
"Aankoop van nieuwe software voor het beheer van sociale acties in het OCMW van Etterbeek en implementatie van diensten in verband met het gebruik ervan" Jaren 2020-2030 
Referentienummer: CPAS Etterbeek-DA/FS/MH/Logiciel/2020-2030 -F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het OCMW Etterbeek werkt al een twintigtal jaar samen met een software voor het beheer van sociale actie.
Gezien de huidige technologische vooruitgang en de evolutie van de sociale werkpraktijk zal de software, die momenteel door het OCMW van Etterbeek wordt gebruikt, binnenkort permanent verdwijnen.
Daarom moet het OCMW Etterbeek een nieuwe aanbesteding doen om nieuwe beheersoftware voor sociale actie aan te schaffen.
Onderhavige aanbesteding heeft tot doel een onderneming aan te wijzen die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van computersoftware met de bedoeling om over te gaan tot de aankoop van beheersoftware voor sociale acties voor een periode van 10 jaar en de implementatie van diensten met betrekking tot het gebruik ervan, binnen het OCMW van Etterbeek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijzonder bestek