Fod Werkgelegenheid, Arbeid En Sociaal Overleg

RAAMAKKOORD VOOR DE TERBESCHIKKINGSTELLING, DE OPHALING EN DE SCHOONMAAK VAN VUILBAKKEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Postadres: Ernest Blerotstraat 1,BE-1070 Brussel
Contactpersoon: Thibaut DEGRYSE
Tel: +32 22334315
E-mail: thibaut.degryse@emploi.belgique.be
Internetadres(sen): www.werk.belgie.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=362756


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMAKKOORD VOOR DE TERBESCHIKKINGSTELLING, DE OPHALING EN DE SCHOONMAAK VAN VUILBAKKEN 
Referentienummer: FOD WASO-2019/DIRLOG/7-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90918000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
RAAMAKKOORD VOOR DE TERBESCHIKKINGSTELLING, DE OPHALING EN DE SCHOONMAAK VAN VUILBAKKEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adres
In plaats van:
Ernst Blerotstraat 1
Te lezen:
Ernest Blerotstraat 1
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contactpersoon
In plaats van:

Te lezen:
Thibaut DEGRYSE
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
code CPV : 90000000 + 90918000