Technopolis Nv

ICT-Backbone


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Technopolis NV
Postadres: Technologielaan,BE-2800 Mechelen
E-mail: dominique.de.cooman@technopolis.be
Internetadres(sen): www.technopolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=362494


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ICT-Backbone 
Referentienummer: Technopolis NV-D30+19005-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht betreft de herinrichting, uitbreiding en/of vernieuwing van de bestaande ICT- infrastructuur in de openbare ruimtes van Technopolis (de backbone) in het kader van een vernieuwingstraject.
De huidige opdracht omvat:
 het opstellen van een masterplan voor ICT-infrastructuur en eventuele aanpassingen van de elektriciteitsinfrastructuur om de ICT-infrastructuur te ondersteunen in de openbare ruimtes van Technopolis.
 Leveren, plaatsen, configureren, installeren van de infrastructuur op basis van het masterplan.
 Tevens wordt een onderhoudsluik voorzien.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Document met vragen en antwoorden m.b.t. Selectieleidraad toegevoegd.