Stadsbestuur Blankenberge

Restauratie Pier te Blankenberge


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: STADSBESTUUR BLANKENBERGE
Postadres: J.F. Kennedyplein 1,BE-8370 Blankenberge
Tel: +32 50636400
E-mail: gebouwen@blankenberge.be
Internetadres(sen): www.blankenberge.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360141


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Restauratie Pier te Blankenberge 
Referentienummer: AVA-1229-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De restauratie van de gangway en het landhoofd van de Pier te Blankenberge
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In het ingediende dossier was er slechts één rekennota opgenomen van de nieuwe toegangsweg "11692-REK-B-001-A".
Dit betreft revisie A van de rekennota van de standaardmoot.
Er zijn echter ook nog meer specifieke rekennota's beschikbaar van het middenplein en de aansluiting met het kopgebouw en een revisie B van de eerste nota.
Alle rekennota's werden hier nu verzameld.