Infrabel - Directie Asset Management, Area South-east

TR 083455 : Rechttrekking van de rotswand tussen Grupont - Hatrival


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: INFRABEL - Directie Asset Management, Area South-East
Postadres: Ernest Solvay straat 1,BE-4000 Luik
Contactpersoon: TUC RAIL N.V., via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
E-mail: ppcell@tucrail.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359972


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TR 083455 : Rechttrekking van de rotswand tussen Grupont - Hatrival 
Referentienummer: I-AM (TR)-TR 083455-F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112500
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Rechttrekking van de rotswand tussen Grupont - Hatrival
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-15
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-03
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-15
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-03
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:
De opdracht omvat hoofdzakelijk het onder profiel brengen van rotswanden door uitgravingen en de plaatsing van kabel- en drainagegoten. De versterking van bepaalde rotswanden met behulp van metalen netten wordt overgelaten aan het oordeel van de leidend ambtenaar eens die onder profiel zijn gebracht. Conform artikel 124, §1, 8° van de wet van 17 juni 2016 behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om aan de opdrachtnemer, in het kader van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging, nieuwe werken toe te vertrouwen bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken (rechtmaken van rotswanden, werken kleine burgerlijke bouwkunde (plaatsing van goten) en beveiliging van de wanden (plaatsing van metalen netten of gelijkaardig) voor het project As 3 op lijn 162. Het afsluiten van de opdracht op basis van het huidige bestek geeft de inschrijver geen enkel exclusiviteitsrecht. De opdrachtgever kan tijdens de uitvoeringsperiode van de opdracht werken die identiek of vergelijkbaar zijn met de werken beschreven in het huidige bestek laten uitvoeren door andere aannemers of door zijn eigen diensten. . De opdrachtnemer kan daarvoor geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden.
Te lezen:
De opdracht omvat hoofdzakelijk het onder profiel brengen van rotswanden door uitgravingen, het uitvoeren van bovenleidingsmassieven en de plaatsing van kabel- en drainagegoten. De versterking van bepaalde rotswanden met behulp van metalen netten wordt overgelaten aan het oordeel van de leidend ambtenaar eens die onder profiel zijn gebracht. Conform artikel 124, §1, 8° van de wet van 17 juni 2016 behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om aan de opdrachtnemer, in het kader van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging, nieuwe werken toe te vertrouwen bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken (rechtmaken van rotswanden, werken kleine burgerlijke bouwkunde (plaatsing van goten) en beveiliging van de wanden (plaatsing van metalen netten of gelijkaardig) voor het project As 3 op lijn 162. Het afsluiten van de opdracht op basis van het huidige bestek geeft de inschrijver geen enkel exclusiviteitsrecht. De opdrachtgever kan tijdens de uitvoeringsperiode van de opdracht werken die identiek of vergelijkbaar zijn met de werken beschreven in het huidige bestek laten uitvoeren door andere aannemers of door zijn eigen diensten. . De opdrachtnemer kan daarvoor geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden.
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Er wordt een verplicht bezoek ter plaatse georganiseerd op . 7/01/2020 of 8/01/2020.Modaliteiten: zie het deel "Clauses contractuelles générales" van het bestek. Eventuele vragen over het bestek dienen ten laatste 10 dagen voor de limietdatum voor het indienen van de offerte, gesteld te worden via het Forum "Vraag antwoord" hernomen in het adres van het kopersprofiel.
Te lezen:
Er werd een verplicht bezoek ter plaatse georganiseerd op . 7/01/2020 of 8/01/2020.Modaliteiten: zie het deel "Clauses contractuelles générales" van het bestek. Eventuele vragen over het bestek dienen ten laatste 10 dagen voor de limietdatum voor het indienen van de offerte, gesteld te worden via het Forum "Vraag antwoord" hernomen in het adres van het kopersprofiel.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Toevoegen verbeterbericht nr. 1.