Infrabel - Directie Asset Management

TR 083456- Het versterken en waterdicht maken van de bruggen -L162 - Saint Hubert, Libin


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: INFRABEL - Directie Asset Management
Postadres: Rue Ennest Solvay 1,BE-4000 Luik
Contactpersoon: TUC RAIL N.V., via het forum vraag&antwoord aan het adres van het koersprofiel
E-mail: ppcell@tucrail.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359969


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TR 083456- Het versterken en waterdicht maken van de bruggen -L162 - Saint Hubert, Libin 
Referentienummer: I-AM (TR)-TR 083456-F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45220000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
TR 083456 - Het versterken en waterdicht maken van de bruggen aan KP 138.427 en KP 140.444
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-15
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-03
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-15
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-03
Plaatselijke tijd: 11:00