Provincie Limburg

Raamovereenkomst: herstellingen, onderhouds- en beperkte investeringswerken aan elektrische installaties in het patrimonium van provincie Limburg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: provincie Limburg
Postadres: Universiteitslaan 1,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Nadja Nijs
Tel: +32 11237955
Fax: +32 11238111
E-mail: nadja.nijs@limburg.be
Internetadres(sen): www.limburg.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst: herstellingen, onderhouds- en beperkte investeringswerken aan elektrische installaties in het patrimonium van provincie Limburg 
Referentienummer: provincie Limburg-PPP0SG-1477/9044/2019N056-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45317000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Geachte mevrouw
Geachte heer

bijgevoegd vindt u erratum 1, alsook een aangepast offerteformulier.

Met vriendelijke groeten
Provincie Limburg