Regie Der Gebouwen - Regio Brussel

Brussel - JUBELPARK- Serverlokaal: Plaatsen airco


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2,BE-1060 BRUSSEL
Contactpersoon: Storme Dieter
Tel: +32 472861307
E-mail: Dieter.storme@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363750


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel - JUBELPARK- Serverlokaal: Plaatsen airco 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331220
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel - JUBELPARK- Serverlokaal: Plaatsen airco
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-03 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De bezoekdag is niet verplichtBezoekdag: op afspraak met de bezettendedienstenKIK - IRPATel: +32 739.67.22alain.nisen@kikirpa.bejeannot.ankaye@kikirpa.beHilde.declercq@kikirpa.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13