Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost

Tervuren - FOD Wetenschapsbeleid - Reinigen van met schimmel besmette lokalen 00/R01 en 00/R02 kelder.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1B,BE-3500 HASSELT
Contactpersoon: Luc Jacob
Tel: +32 475564966
E-mail: luc.jacob@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363796


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Tervuren - FOD Wetenschapsbeleid - Reinigen van met schimmel besmette lokalen 00/R01 en 00/R02 kelder. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90911200
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het reiningen van met schilmmels besmette lokalen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-23 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid Kristien.Kerkhofs@buildingsagency.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13