Comensia Cvba

Restauratie en Reconstitutie van beschermde buitenschrijnwerken van de Moderne Wijk te Sint-Agatha-Berchem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Comensia cvba
Postadres: De Koninckstraat, 40 / 24,BE-1080 Brussel
Tel: +32 476223251
E-mail: cet@comensia.be
Internetadres(sen): http://comensia.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359429


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Restauratie en Reconstitutie van beschermde buitenschrijnwerken van de Moderne Wijk te Sint-Agatha-Berchem 
Referentienummer: COMENSIA-2050/2013/01/01-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming betreft de restauratie en reconstitutie van
220 schrijnwerken te Sint-Agatha-Berchem. Deze schrijnwerken plaatsvinden op 71
adres en 9 (Onderlinge Hulplaan, Samenwerkersplein, Goede Bejegeningstraat,
Ontwikkelingstraat, Moderne-Wijkstraat, Stichtingsstraat, Beheerstraat,
Dendermondestraat en Ravotterijstraat) van de Moderne Wijk (Cité Moderne), in
1922 gebouwd door Victor Bourgeois, maken dus deel uit van een geheel dat werd
beschermd bij koninklijk besluit van 07/09/2000. De beschermde elementen betreffen
de mantel en de buitenomgeving van de gebouwen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
foto's