Olen

Aankoop en levering van een tractor.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Olen
Postadres: Dorp 1,BE-2250 Olen
Tel: +32 14279519
E-mail: overheidsopdrachten@olen.be
Internetadres(sen): www.olen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363917


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop en levering van een tractor. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 16700000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop en levering van een tractor conform de technische bepalingen van dit bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-10 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
vragen via e-Notification forum

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13