Brugge

Renoveren van Stedelijk Conservatorium.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brugge
Postadres: Burg 12,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Elise Verbeke
E-mail: elise.verbeke@brugge.be
Internetadres(sen): http://brugge.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360158


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renoveren van Stedelijk Conservatorium. 
Referentienummer: Brugge-Renoveren van Stedelijk Conservatorium.-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renoveren van Stedelijk Conservatorium.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-20
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-27
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-20
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-27
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijkomende toelichting betreft hoogte gordijnen:
in het bestek staat vermeld dat 'De gordijnen reiken tot op afgewerkt vloerpeil.'
Bij inbouwrail is dit bijgevolg inderdaad kamerhoog.
Bij wandbevestiging rail - wegens bestaande kooflijsten - situeert aanvang gordijn tussen kooflijst en raam.