Iok

Uitnodiging tot indienen offerte - Groepsaankoop bewaking van gebouwen: meldkamer + interventies en bewaking - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: IOK
Postadres: Antwerpseweg 1,BE-2440 Geel
Contactpersoon: De heer Rob Eyckmans
Tel: +32 14574296
E-mail: rob.eyckmans@iok.be
Internetadres(sen): www.iok.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Groepsaankoop bewaking van gebouwen: meldkamer + interventies en bewaking - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019/06RE
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79713000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze groepsaankoop betreft het afsluiten van een raamcontract, met één ondernemer per perceel, voor 60 maanden, voor enerzijds "de aansluiting op een meldkamer voor inbraak- en brandalarmen" en anderzijds "het uitvoeren van interventies na alarm en bewakingsopdrachten", waarbij de deelnemers aan deze groepsaankoop (zie bijlage C) contracten kunnen afsluiten voor zowel de aansluiting op een meldkamer en/of interventies na alarm en/of bewakingsopdrachten.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 "Meldkamer van inbraak- en brandalarmen"
Perceel 2 "Interventies na alarm en bewakingsopdracht"
Het betreft een niet-exclusief raamcontract. Bijgevolg zijn de besturen zoals vermeld in bijlage C vrij
om elders te bestellen tijdens de duur van het contract, zonder betaling van een schadevergoeding.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Meldkamer van inbraak- en brandalarmen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties in de Antwerpse Kempen: - Zie bijlage C met de details per bestuur., 2440 Geel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)

Lot 2

II.2.1. Benaming
Interventies na alarm en bewakingsopdracht 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties in de Antwerpse Kempen: - Zie bijlage C met de details per bestuur., 2440 Geel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-10 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13