Goed Wonen.rupelstreek

Herinrichten toegang kelderverdieping met platformlift


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Goed Wonen.Rupelstreek
Postadres: Uitbreidingsstraat 39,BE-2850 Boom
Contactpersoon: De heer Frank Maeremans
Tel: +32 38807964
Fax: +32 38889099
E-mail: frank@gwrupel.be
Internetadres(sen): www.goedwonenrupelstreek.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichten toegang kelderverdieping met platformlift 
Referentienummer: 2019/008
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45313100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Goed Wonen.Rupelstreek, Uitbreidingsstraat 39 te 2850 Boom
II.2.4. Beschrijving
Herinrichten toegang kelderverdieping met platformlift 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: - Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; - Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); - De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; - Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); - De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); - De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.
Eventuele minimumeisen:
1. in orde zijn

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

Eventuele minimumeisen:
1. in orde zijn
Vereiste erkenning: N1 (Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-13 13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-08-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-13
Plaatselijke tijd: 13:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Door het feit dat hij zijn offerte indient, erkent de inschrijver dat hijter plaatse is geweest en zich op de hoogte heeft gesteld van de bestaandetoestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen.Hierdoor wordt de inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebbengegeven van de omvang van de aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uitte voeren werken, m.b.t. de algemene coördinatie van de werken de inrichting van de bouwplaats de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen het plaatsen van stellingen de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, .) de eventuele voorafgaande sloopwerken de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen vanscheidingsmuren of bestaande constructies, ..De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpsen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13