Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap

SINT NIKLAAS - Forum Da VInci - BASISKWALTEIT


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer Geert Schoofs
Tel: +32 473533026
E-mail: Geert.Schoofs@g-o.be
Internetadres(sen): www.g-o.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
SINT NIKLAAS - Forum Da VInci - BASISKWALTEIT 
Referentienummer: GO/2500217/179BK001/2019/4286/GS/v2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214210
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Energetische renovatie bestaande school 
II.2.7. Looptijd
319 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via elektronische weg. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling via elektronische weg.Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver echter bewijzen door schriftelijke stukken toe te voegen aan de offerte.De inschrijver dient tevens volgende documenten toe te voegen: Een bewijs van handtekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de offerte. (indieningsrapport e-Tendering) de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes; de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; de buitenlandse inschrijver: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling.Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: - Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; - Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); - De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;.(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Bankverklaring cfr. model in bijlage2. Voor de beoordeling van de minimumvoorwaarden van de financiële en economische draagkracht van de inschrijvers, volstaat het bewijs dat geleverd wordt krachtens de wetgeving betreffende de erkenning van opdrachtnemers van werken. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bijkomende financiële informatie op te vragen ter evaluatie van dit selectiecriterium.
Eventuele minimumeisen:
1. Bankverklaring cfr. model in bijlage
2. Voor de beoordeling van de minimumvoorwaarden van de financiële en economische draagkracht van de inschrijvers, volstaat het bewijs dat geleverd wordt krachtens de wetgeving betreffende de erkenning van opdrachtnemers van werken. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bijkomende financiële informatie op te vragen ter evaluatie van dit selectiecriterium.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Erkenning D voor de onderneming die de bouwwerken uitvoert en volgende referentie:- Referentie betreft werken aan een school of zorginstelling die in dienst is gebleven tijdens de werken, waarvan het bedrag van de bouwwerken minstens 2.000.000,00 EUR excl. btw bedraagt.- De beschrijving van de verplichte referentie dient vergezeld te gaan van een fotoreportage die de situatie vóór en na de werken in voldoende mate en gedetailleerd beschrijft. Deze reportage mag maximaal 10 DIN A4-pagina's tellen.

Eventuele minimumeisen:
1. Erkenning D voor de onderneming die de bouwwerken uitvoert en volgende referentie:
- Referentie betreft werken aan een school of zorginstelling die in dienst is gebleven tijdens de werken, waarvan het bedrag van de bouwwerken minstens 2.000.000,00 EUR excl. btw bedraagt.
- De beschrijving van de verplichte referentie dient vergezeld te gaan van een fotoreportage die de situatie vóór en na de werken in voldoende mate en gedetailleerd beschrijft. Deze reportage mag maximaal 10 DIN A4-pagina's tellen.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 7


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-17 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-09-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-17
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Huis van het GO!, Willebroekkaai 36 in Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 20/02/2020 om 14.00- Donderdag 20/02 om 14u00- Dinsdag 3/03 om 10u00coördinaten zie bijlage ADe offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-12