Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw

Klein keukenmateriaal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres: Leopoldstraat 26,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: De heer Bart Van Daele
Tel: +32 32708608
E-mail: bart.vandaele@zna.be
Internetadres(sen): www.zna.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Klein keukenmateriaal  
Referentienummer: 2019/768
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30197000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Alle sites van ZNA, 2060 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Klein keukenmateriaal  
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbestedende overheid gebruik maken van de Creditsafe International Score. Voor elke kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf een Creditsafe rapport opvragen.De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan een score vergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.Volgende scores zijn mogelijk:Score A: Zeer laag risicoScore B: Laag risicoScore C: Gemiddeld risicoScore D: Hoog risicoScore E: Geen scoreMeer info op https://www.creditsafe.be
Eventuele minimumeisen:
1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook A, B of C te zijn.
Ingeval van een ontbrekende of onvoldoende score, zal de aanbestedende overheid zich in verbinding stellen met Credit Safe voor de verificatie en motivatie hiervan. Bij ontstentenis van voldoende informatie komt de minimumeis "c" te vervallen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. - Een lijst van soortgelijke leveringen (inclusief omvang van de referentie) die de afgelopen 3 jaar werden verricht en die vergezeld gaat van contactpersonen (inclusief contactgegevens) die bevestigen dat de opdrachten naar behoren zijn uitgevoerd. De lijst dient minstens in verhouding te staan met de hoeveelheden die aangegeven zijn in de inventaris. 2. - Compliancy processen: systeem voor het beheer van de toeleveringsketen en traceersystemen die de ondernemer kan toepassen in het kader van de opdracht. Deze processen tonen aan dat m.n. CE-attest, EG-conformiteitverklaringen en Nederlandstalige handleidingen standaard aan te leveren zijn en conform de vigerende wetten, reglementen inzake milieu, veiligheid en gezondheid en aan de andere voorwaarden op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid die niet opgelegd worden door de vigerende wetten, maar die onontbeerlijk zijn, geproduceerd worden.3. - De contactpersonen en de personen die in contact zullen zijn met het personeel en de artsen dienen het Nederlands machtig te zijn, zowel wat betreft de technische aspecten en het onderhoud als wat betreft de opleidingen.

Eventuele minimumeisen:
1. Minimumeis: de inschrijver levert minimaal 3 referenties vergezeld van de gevraagde informatie: contactpersonen, omvang, maand van aanvang van de opdracht en maand van beëindiging van de opdracht. De inschrijver voegt een attest van goede uitvoering per referentie toe.
2. Minimumeis: de inschrijver bevestigt expliciet dat hij over dergelijk systeem beschikt en toont dit aan de hand van recente voorbeeld attesten, verklaringen en handleidingen.
3. Minimumeis: de inschrijver bevestigt expliciet dat de contactpersonen het Nederlands machtig zijn, zoals hierboven vermeld


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten - motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-13 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-13
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: ZNA Erasmus, Aankoopdienst

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-11