Aquafin Nv

Studieopdrachten voor diverse RWZI's (5 percelen)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Mevrouw Britt Verhoeven
Tel: +32 34504018
Fax: +32 34583020
E-mail: britt.verhoeven@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
studieopdrachten voor diverse RWZI's (5 percelen) 
Referentienummer: CA/BV/2020/00027
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Studieopdrachten voor diverse RWZI's - (Voor)ontwerp, begeleiding t.e.m. gunning, leiding werken incl. het opstarten van de installatie t.e.m. voorlopige oplevering, support opleveringsdossier aan Aquafins klant, begeleiden nazorg en waarborg t.e.m. definitieve oplevering.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Studieopdracht 23.379 - RWZI Geel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
1 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Studieopdracht 23.281 - RWZI Kampenhout 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
1 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Studieopdracht 23.455 / 23414 - RWZI Aartselaar 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
1 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Studieopdracht 23.538 - RWZI Diepenbeek 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
1 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Studieopdracht A0012125 / V0012023 Slibgisting Harelbeke 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
1 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-13 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-13
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Aquafin NV - Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011
E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-11