Vrije Universiteit Brussel

Raamovereenkomst kantoorbenodigdheden en printpapier


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vrije Universiteit Brussel
Postadres: Pleinlaan 2,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: De heer Nic Van Craen, Algemeen Beheerder
Tel: +32 26292294
E-mail: sonia.dewulf@vub.be
Internetadres(sen): www.vub.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst kantoorbenodigdheden en printpapier 
Referentienummer: VUB/2019/DFAA/002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30192700
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
480000.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Perceel 1: Kleine kantoorbenodigdheden 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: VUB campus Etterbeek, pleinlaan 2 en 5 te 1050 Brussel
II.2.4. Beschrijving
raamovereenkomst kantoorbenodigdheden en printpapier. Beide percelen worden aangegaan voor een periode van 1 jaar en zijn telkens verlengbaar voor een periode van 1 jaar met een maximum totaal van 4 jaar.  

Lot 2

II.2.1. Benaming
Perceel 2: Printpapier 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: VUB campus Etterbeek, pleinlaan 2 en 5 te 1050 Brussel
II.2.4. Beschrijving
raamovereenkomst kantoorbenodigdheden en printpapier. Beide percelen worden aangegaan voor een periode van 1 jaar en zijn telkens verlengbaar voor een periode van 1 jaar met een maximum totaal van 4 jaar.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 166-406190

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Perceel 1: Kleine kantoorbenodigdheden

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Lyreco Belgium NV
Postadres: Rue du Fond des Fourches 20,BE-4041 Vottem
Tel: +32 43619902
E-mail: customer.be@lyreco.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Perceel 2: Printpapier

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Igepa Belux
Postadres: Nijverheidslaan 4,BE-9880 Aalter
Tel: +32 93254567
E-mail: info@igepa.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen): https://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10