Gemeente Grobbendonk

Vernieuwing van de bestaande servers en virtuele werkplekken van gemeente en OCMW Grobbendonk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Grobbendonk
Postadres: Boudewijnstraat 4,BE-2280 Grobbendonk
Contactpersoon: Mevrouw Anita Gorremans
Tel: +32 14507873
Fax: +32 14501618
E-mail: anita.gorremans@grobbendonk.be
Internetadres(sen): www.grobbendonk.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vernieuwing van de bestaande servers en virtuele werkplekken van gemeente en OCMW Grobbendonk 
Referentienummer: 2019/GB01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 51611100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
414569.53 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: gemeentehuis, Boudewijnstraat 4 te 2280 Grobbendonk
II.2.4. Beschrijving
Het lokaal bestuur zoekt een geïntegreerde oplossing voor al haar vestigingen waarbij alle bestaande servers worden vervangen door nieuwe apparatuur. De vervanging dient te gebeuren binnen de bestaande, lokale serverruimtes en er moet rekening gehouden worden met een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en continuïteit van de bestaande werkomgeving. De gemeente en het OCMW kiezen voor: ? Optimale integratie van de 2 besturen in één lokaal bestuur ? Voldoende performantie en ondersteuning voor 5 jaar, minimaal verlengbaar tot 6 jaar ? Voldoende redundantie op servers en communicatielijnen Het lokaal bestuur Grobbendonk zoekt een performante oplossing waarin alle bestaande servers worden vervangen binnen één lokale omgeving. Het beheer van de virtuele serverlaag en de structuur voor virtuele bureaubladen wil het bestuur onder contractuele SLA ten laste van de leverancier plaatsen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 158-390798

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Vernieuwing van de bestaande servers en virtuele werkplekken van gemeente en OCMW Grobbendonk

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: CIPAL SCHAUBROECK NV
Postadres: Bell-Telephonelaan 2,BE-2440 Geel
Tel: +32 14576211
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
PIH
Kronenburgstraat 45, BE-2018 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10