Heilig Hartziekenhuis Mol

Raamovereenkomst levering van Bortezomib 3.5mg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Heilig Hartziekenhuis Mol
Postadres: Gasthuisstraat 1,BE-2400 Mol
Contactpersoon: Mevrouw Ellen Vermeulen
Tel: +32 14712753
Fax: +32 14712100
E-mail: ellen.vermeulen@azmol.be
Internetadres(sen): http://www.azmol.be/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst levering van Bortezomib 3.5mg 
Referentienummer: 2020/01/Taks
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33622700
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse
II.2.4. Beschrijving
De ziekenhuizen AZ Turnhout vzw, AZ Herentals vzw, Heilig Hartziekenhuis Mol vzw en AZ Sint-Dimpna Geel vzw hebben onder de naam Taxandria een groepsaankoopplatform opgericht.  De voorwaarden van deze tender zullen ook gelden indien de aanbestedende overheden beslissen zich te verenigen onder ZNK VZW of een andere rechtspersoon waaronder de activiteiten eventueel ondergebracht worden. Onder dit platform wensen deze ziekenhuizen gezamenlijk aankopen te bekijken, afspraken en voorwaarden vast te leggen volgens afgesproken en gevraagde modaliteiten verder in dit dossier. Een ziekenhuis kan door de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor contractuele of buitencontractuele fouten begaan door één van de andere ziekenhuizen tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Dergelijke fouten kunnen door de opdrachtnemer niet worden ingeroepen om de op hem rustende verplichtingen en zijn verbintenissen jegens de andere ziekenhuizen op te schorten dan wel te beëindigen. Ter info ivm leveringsplaatsen (diverse locaties): AZ Herentals, Nederrij 133 te 2200 Herentals H. Hartziekenhuis Mol, Gasthuisstraat 1 te 2400 Mol AZ Turnhout Campus Sint-Elisabeth ziekenhuis, Rubensstraat 166, 2300 Turnhout  AZ Turnhout, Campus Sint-Jozef, Steenweg op Merksplas 44 te 2300 Turnhout AZ-St.Dimpna (Geel), J.B.Stessensstraat 2 te 2440 Geel of een andere locatie in de Kempen in geval van een fusie of een nieuwbouw. Voorwerp van deze leveringen: Bortezomib, 3.5mg De levering zal gebeuren gedurende een periode van twee jaar en is twee maal stilzwijgend verlengbaar met een periode van 1 jaar tenzij drie maanden voorafgaand aan de verlenging, de stopzetting schriftelijk wordt bevestigd door de aanbestedende overheid. Voorziene begindatum van de raamovereenkomst: 1 april 2020 Voorziene einddatum van de raamovereenkomst: 30 april 2022 Maximale verlenging van de raamovereenkomst tot en met 30 april 2024 De geraamde hoeveelheden opgegeven in de inventaris zijn vermoedelijke jaar-hoeveelheden. De vermoedelijke hoeveelheden zijn louter indicatief. 
II.2.7. Looptijd
2 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. min 10.000 EUR per aantoonbaar boekjaar.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst toevoegen van de voornaamste gelijkaardige (Benelux) leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht met vermelding van de contactpersoon, met de contactgegevens, aangevuld met de waarde (in euro) van de uitgevoerde leveringen. 2. Een bewijs van terugbetaling door het RIZIV van het product, met datum vanaf wanneer deze terugbetaling geldig is. De gevraagde documenten of bewijsvoering moet aanwezig zijn en geldig zijn op de dag van opening van de offertes.3. Bewijs van GDP- levering. De gevraagde documenten of bewijsvoering moet aanwezig zijn en geldig zijn op de dag van opening van de offertes.4. Bewijs dat de Europese richtsnoeren C 343-01 van 5 november 2013 inzake goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik nageleefd worden.

Eventuele minimumeisen:
1. Een afschrift van kwaliteitscertificaten die relevant zijn in het kader van deze opdracht. (minimaal FAGG + goedkeuring Riziv)
2. Indien de aanvraag voor terugbetaling nog niet in orde is op de dag van de opening, maar de inschrijver kan aantonen dat deze in aanvraag is, moet deze geldig zijn op het moment van gunning. Uiteraard dit duidelijk de % terugbetaling van het product weergegeven te worden.
4. De gevraagde documenten of bewijsvoering moet aanwezig zijn en geldig zijn op de dag van opening van de offertes.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-12 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-12
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg, BE Turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10