Skeyes

Aanvullende leveringen bij de opdracht met ref. A/M/A&L/I/C2/OA 2140, conform art. 124 §1 6° van de Wet van 17/06/2016


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SKEYES
Postadres: Tervuursesteenweg, 303,BE-1820 Steenokkerzeel
Contactpersoon: Afdeling Logistiek / Aankopen
E-mail: tendering@skeyes.be
Internetadres(sen): www.skeyes.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366498


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanvullende leveringen bij de opdracht met ref. A/M/A&L/I/C2/OA 2140, conform art. 124 §1 6° van de Wet van 17/06/2016 
Referentienummer: Belgocontrol-OA 2140 - DVOR/DME-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34928410
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aanvullende leveringen bij de opdracht met ref. A/M/A&L/I/C2/OA 2140, conform art. 124 §1 6° van de Wet van 17/06/2016
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
II.2.4. Beschrijving
Aanvullende leveringen bij de opdracht met ref. A/M/A&L/I/C2/OA 2140, conform art. 124 §1 6° van de Wet van 17/06/2016 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 50 van Richtlijn 2014/25/EU:
Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden.
Verklaring:
Aanvullende leveringen bij de opdracht met ref. A/M/A&L/I/C2/OA 2140, conform art. 124 §1 6° van de Wet van 17/06/2016

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2017/S 115-232763

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-02-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE


V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10