Scholengroep 9 - Ringscholen

Schoonmaak van Schoolgebouwen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Scholengroep 9 - Ringscholen
Postadres: Nieuwstraat 122A,BE-1730 Asse
Contactpersoon: Mevrouw Isabelle Moreels
Tel: +32 24604797
E-mail: isabelle.moreels@ringscholen.be
Internetadres(sen): www.ringscholen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Schoonmaak van Schoolgebouwen  
Referentienummer: 2019/IMO/POETS 2.1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90900000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 "Schoonmaak schoolgebouwen Campus Asse"
Toelichting: Plaats van dienstverlening : Nieuwstraat 122 - 1730 Asse
Het dagelijks en periodiek onderhoud van de gebouwen van de Campus Asse alsook een jaarlijkse grote poetsbeurt.
Perceel 2 "Schoonmaak schoolgebouwen Campus Halle excl. nieuwbouw De Leerboom"
Toelichting: Plaats van dienstverlening : A. Demaeghtlaan 40 1500 Halle
Het dagelijks en periodiek onderhoud van de gebouwen van de Campus Halle excl. de nieuwbouw alsook een jaarlijkse grote poetsbeurt.
Perceel 3 "Schoonmaak schoolgebouwen nieuwbouw De Leerboom"
Toelichting: Plaats van dienstverlening : A. Demaeghtlaan 40 1500 Halle
Het dagelijks en periodiek onderhoud van de gebouwen van BS De Leerboom alsook een jaarlijkse grote poetsbeurt.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
282562.40 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Schoonmaak Schoolgebouwen Campus Asse  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties, 1730 Asse
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Schoonmaak Schoolgebouwen Campus Halle excl nieuwbouw De Leerboom 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Campus Halle, A.Demaeghtlaan 40 te 1500 Halle
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Schoonmaak Schoolgebouwen Nieuwbouw De Leerboom 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Campus Halle, A.Demaeghtlaan 40 te 1500 Halle
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 218-535516

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Schoonmaak Schoolgebouwen Campus Asse

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Activa SA/NV
Postadres: Rue Carli 13,BE-1140 Bruxelles
Tel: +32 22157239
E-mail: info@activagroup.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Schoonmaak Schoolgebouwen Campus Halle excl nieuwbouw De Leerboom

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BSSI
Postadres: Rue des Augustines 49,BE-1090 Jette
Tel: +32 475930209
E-mail: bachir@bssi.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Schoonmaak Schoolgebouwen Nieuwbouw De Leerboom

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: JETTE CLEAN
Postadres: Léon Theodorstraat 157,BE-1090 Jette
Tel: +32 24260308
E-mail: a.vandenplas@jette-clean.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van Staten
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10