Universitair Ziekenhuis Brussel

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst uitbouw van communicatieprojecten binnen het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Brussel
Postadres: Laarbeeklaan 101,BE-1090 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Karina Scherlippens
Tel: +32 24775522
Fax: +32 24775443
E-mail: karina.scherlippens@uzbrussel.be
Internetadres(sen): www.uzbrussel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst uitbouw van communicatieprojecten binnen het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde 
Referentienummer: 2020674 KS
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72413000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: CENTRUM VOOR REPRODUCTIEVE GENEESKUNDE, 1090 Brussel
II.2.4. Beschrijving
Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) is een fertiliteitscentrum dat deel uitmaakt van UZ Brussel. Het CRG zoekt een agentschap dat, in samenwerking met de communicatiemedewerker, projecten op het vlak van communicatie uitbouwt. Hieronder valt de creatie van een nieuwe website, rebranding van het CRG en de grafische uitwerking van verschillende projecten. Dit alles in lijn met de identiteit en het doelpubliek van het CRG. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.2. Geen negatief eigen vermogen.
Eventuele minimumeisen:
1. Dient te voldoen aan de opgevraagde vereiste bewijsstukken.
2. Dient te voldoen aan de opgevraagde vereiste bewijsstukken.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. 1) Beknopte bedrijfspresentatie en uitgebreide studie- en beroepskwalificaties van alle teamleden die daadwerkelijk ingezet worden met opgave van hun respectievelijk aandeel.2) Referentielijst met gelijkaardige uitgevoerde opdrachten (screenshots van websites met korte beschrijving; grafische projecten met korte beschrijving) + coördinaten van contactpersonen3) Duidelijk en aantoonbare expertise met betrekking tot 1. de uitbouw van een website (inclusief gebruiksvriendelijke backoffice die door de CRG-medewerkers eenvoudig gebruikt kan worden) 2. rebranding van (non-profit) organisaties 3. Grafische projecten.2. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.3. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.4. De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.5. De voertaal van het project is Nederlands.

Eventuele minimumeisen:
1. Dient te voldoen aan de opgevraagde vereiste bewijsstukken.
2. Dient te voldoen aan de opgevraagde vereiste bewijsstukken.
3. Dient te voldoen aan de opgevraagde vereiste bewijsstukken.
4. Dient te voldoen aan de opgevraagde vereiste bewijsstukken.
5. Dient te bevestigen dat de voertaal Nederlands is.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-12 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel - Gebouw Montesquieu
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10