Scholengroep Stroom

RAAMCONTRACT VOOR HET LEVEREN VAN ICT MATERIAAL


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Scholengroep Stroom
Postadres: Leon Spilliaertstraat 29,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Timothy Christiaen
E-mail: timothy.christiaen@sterkescholen.be
Internetadres(sen): http://www.scholenaanzee.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366485


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMCONTRACT VOOR HET LEVEREN VAN ICT MATERIAAL 
Referentienummer: Document Mapping Consult-SGR27/ICT/2019/001-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30230000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
RAAMCONTRACT VOOR HET LEVEREN VAN ICT MATERIAAL OPGEDEELD IN 4 PERCELEN.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Laptops en Randapparatuur 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
II.2.4. Beschrijving
Raamcontract voor het leveren van ICT Materiaal 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Klasopstelling 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
II.2.4. Beschrijving
Raamcontract voor het leveren van ICT Materiaal 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Netwerken en Servers 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
II.2.4. Beschrijving
Raamcontract voor het leveren van ICT Materiaal 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Firewalls 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
II.2.4. Beschrijving
Raamcontract voor het leveren van ICT Materiaal 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 012-023899

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: PC's, Laptops en Randapparatuur

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO

Lot 2: Klasopstelling

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO

Lot 3: Netwerken en Servers

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO

Lot 4: Firewall

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Scholengroep Stroom
Leon Spilliaertstraat 29, BE-8400 Oostende
Tel: +32 498921890
E-mail: Timothy.christiaen@sterkescholen.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Scholengroep Stroom
Leon Spilliaertstraat 29, BE-8400 Oostende
E-mail: Timothy.christiaen@sterkescholen.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Scholengroep Stroom
Leon Spilliaertstraat 29, BE-8400 Oostende

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10