Uz Leuven

Levering van anesthesietoestellen met eventueel onderhoudscontract


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: UZ Leuven
Postadres: Herestraat 49, 3000 Leuven,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Annelies Michiels / Johan Bruggeman
E-mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Internetadres(sen): www.uzleuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366484


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van anesthesietoestellen met eventueel onderhoudscontract 
Referentienummer: UZ Leuven-P6554-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Levering van anesthesietoestellen met eventueel onderhoudscontract
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
Levering van anesthesietoestellen met eventueel onderhoudscontract 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-11 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-11
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
voor het afhalen van de opdrachtdocymenten:- klik op de link in deze publicatie (cf. afdeling I.3)OF- stuur een mail naar: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken van Leuven
Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10