Erasmushogeschool Brussel

Frontdesk medewerkers, stewards, alarmbeheer, bewaking en interventies vestigingen EhB


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Erasmushogeschool Brussel
Postadres: Nijverheidskaai 170,BE-1070 Brussel
Contactpersoon: Hermien Verleysen
Tel: +32 25590283
E-mail: hermien.verleysen@ehb.be
Internetadres(sen): https://www.erasmushogeschool.be/nl https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366478


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Frontdesk medewerkers, stewards, alarmbeheer, bewaking en interventies vestigingen EhB 
Referentienummer: EhB-FAC-2020-001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79710000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het inzetten van frontdesk medewerkers voor telefonisch en fysiek onthaal, het inzetten van stewards voor uitvoering van beperkte beveiligingswerkzaamheden, alarmbeheer via een alarmcentrale, statische en mobiele bewaking en interventies na alarmmelding op meerdere sites, allen gelegen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Het inzetten van frontdesk medewerkers voor telefonisch en fysiek onthaal, het inzetten van stewards voor uitvoering van beperkte beveiligingswerkzaamheden, alarmbeheer via een alarmcentrale, statische en mobiele bewaking en interventies na alarmmelding op meerdere sites, allen gelegen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-04-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-03-31
Verlenging mogelijk: JA
stilzwijgend tot 3 maal telkens voor een periode van 1 jaar. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-12 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-12
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10