Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant

Het ter beschikking stellen van een veiligheidscoördinator-ontwerp en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de aanbestedende overheid hieromtrent


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres: Diestsepoort 6 bus 81,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Tel: +32 16665750
E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366398


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het ter beschikking stellen van een veiligheidscoördinator-ontwerp en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de aanbestedende overheid hieromtrent 
Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/0/470-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79417000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21° Wet Overheidsopdrachten.
Het voorwerp van de opdracht is: Het ter beschikking stellen van een veiligheidscoördinator-ontwerp en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de aanbestedende overheid hieromtrent.
Volgens de CPV-classificatie hebben deze diensten betrekking op: 79417000-0.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
175045.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
PERCEEL 1 : Projecten in districten D211 Halle en D212 Vilvoorde 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Halle-Vilvoorde
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bestaat uit het ter beschikking stellen van één of meerdere veiligheidscoördinatoren-ontwerp en veiligheidscoördinatoren-verwezenlijking voor diverse projecten met betrekking tot modernisering, beheer en onderhoud van het gewest- en autosnelwegennet in de provincie Vlaams-Brabant. De projecten kunnen worden uitgevoerd voor rekening van het Vlaams Gewest, Agentschap  Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, en bij samengevoegde opdrachten waarvoor het Vlaams Gewest aanbestedende overheid is, ook deels voor rekening van eventuele medefinanciers zoals de betrokken gemeente(s), De Lijn, NMBS, NV Aquafin of desgevallend overige derden.  In deze opdracht is tevens de veiligheidscoördinatie-verwezenlijking bij de werken aan nutsleidingen begrepen. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
PERCEEL 2: Projecten in districten D213 Leuven en D214 Aarschot 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Leuven-Aarschot
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bestaat uit het ter beschikking stellen van één of meerdere veiligheidscoördinatoren-ontwerp en veiligheidscoördinatoren-verwezenlijking voor diverse projecten met betrekking tot modernisering, beheer en onderhoud van het gewest- en autosnelwegennet in de provincie Vlaams-Brabant. De projecten kunnen worden uitgevoerd voor rekening van het Vlaams Gewest, Agentschap  Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, en bij samengevoegde opdrachten waarvoor het Vlaams Gewest aanbestedende overheid is, ook deels voor rekening van eventuele medefinanciers zoals de betrokken gemeente(s), De Lijn, NMBS, NV Aquafin of desgevallend overige derden.  In deze opdracht is tevens de veiligheidscoördinatie-verwezenlijking bij de werken aan nutsleidingen begrepen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 127-311324

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Het ter beschikking stellen van een veiligheidscoördinator-ontwerper en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de aanbestedende overheid hieromtrent

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-02-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: V.E.T.O. 1 Partners NV
Nationaal identificatienummer: 0478223460,BE-9860 Oosterzele
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Het ter beschikking stellen van een veiligheidscoördinator-ontwerper en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de aanbestedende overheid hieromtrent

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-02-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: V.E.T.O. & partners
Nationaal identificatienummer: 0478223460,BE-9860 Oosterzele
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 81, BE Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10