Mrmp-i/p - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "sectie Infrastuctur

Diverse kwartieren -Studiecontract voor drie horecacomplexen ten voordele van Defensie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Tel: +32 24415475
E-mail: eric.segers@mil.be
Internetadres(sen): http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366381


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Diverse kwartieren -Studiecontract voor drie horecacomplexen ten voordele van Defensie 
Referentienummer: MRMP-I/P-19IP001-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Diverse kwartieren -Studiecontract voor drie horecacomplexen ten voordele van Defensie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige overheidsopdracht betreft een dienstencontract betreffende de studie, het opmaak van het ontwerp en de bijstand tijdens de uitvoering van de werken voor de realisatie van drie horecacomplexen ten voordele van Defensie, overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 184-449093

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Een nieuwe openbare procedure zal heropgestart worden, via een nieuwe publicatie.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10